2011_4_1

YORUM /COMMENT

Veteriner Fakültelerinde Kalite, Verimlilik ve Etkinlik İçinbir Güvence Sistemi: Akreditasyon

Accreditation: an Assurance System for Quality, Productivityand Efficiency in Veterinary Faculties

Yardımcı M

 

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE

 

Fertility Compairing with Respect to Oestrus Signs at Thetime of Artificial İnsemination in Cows

İneklerin Tohumlama Esnasındaki Östrus Belirtilerine Göredölverimlerinin Karşılaştırılması

Yeni D,  Avdatek  F, Baki Acar  D,Gündoğan M

 

Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica)Farklı Işık Kaynaklarının Büyüme Dönemi Performansına Etkisi

The Effects of Different Light Sources on Growth Period Performance in Japanese Quails (Coturnix coturnix japonica)

Dereli Fidan E,   Nazlıgül A

 

Tüketicilerin Genetiği Değiştirilmiş Gıdalara Karşı Tutumlarının ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Assessment of Consumer’s Attitudes and Knowledge Levelstowards Genetically Modified Foods

Özmert S, Yaman H 

 

DERLEME /REVIEWS

Kefir: A Fermented Milk Product and Production Methods

Kefir: Bir Fermente Süt Ürünü ve Üretim Metodları

Yaman H

 

Brusella Hastalığı

Brucellosis

Kuyucuoğlu Y

 

Diabetes Mellitus’ta Serbest Radikallerin Rolü

The Role of Free Radicals in Diabetes Mellitus

Türkmen R, Özdemir M

 

OLGU SUNUMU / CASE REPORTS

DNA Damage of Cumulus Cells in a Cow with Brucellosis

Brusella Tanısı Konmuş bir İnekte Kumulus Hücrelerinde DNA Hasarı Olgusu

Yeni D, Baki Acar D, Avdatek F, Gündoğan M

 

EDİTÖRE MEKTUP / LETTERS TO THE EDITOR

Chloroquine an Old, But Promising Agent Forblood Born Parasitic Problems

Klorokin Eski Ama Kan Kaynaklı Paraziter Problemlere Karşı Umut Vaat Edici Bir Ajan

Ural K, Aysul N, Toros G