2011_4_2

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE

Comparison of the Effects of Sevoflurane and Isoflurane Anaesthesia on Intraocular Pressure in Dogs

Köpeklerde Sevofloran ve İzofloran Anestezisinin İntraoküler Basınca Etkisinin Karşılaştırılması

Coşkun M, Saritaş ZK

 

Veteriner Fakültesi Laboratuvarlarındaki Biyogüvenlik Durumuna Yönelik Akademisyen Görüşleri: Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde Bir Uygulama

Academics’ Opinions on Biosafety Status in Laboratories of the Faculty Of Veterinary Medicine: an Application at Afyon Kocatepe University

Kılıç İ, Doğan İ

 

Ratlarda Kaplıca Suyunun Uzun Süre Tüketilmesinin Oksidan Antioksidan Denge ve Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Determination of Influences of Long Time Consumption of Thermal Water and Thermal Water With Vitamin C for Oxidant-Antioxidant Balance and Some Biochemical Parameters in Rats

Çevik C,  Eryavuz A,  Ulutaş E,  Küçükkurt İ,  Bülbül A, Demirel HH, Taşkıran N, Aslan R

 

DERLEME /REVIEWS

Melatoninin Fizyolojik İşlevi

Physiological Function of Melatonin

Taşkıran N

 

Tip 2 Diyabet Tedavisinde DPP 4 İnhibitörlerinin Etkinliği

Efficacy of DPP 4 Inhibitörs for Treatment of Type 2 Diabetes 
Hazman Ö, Şen S, Çelik S

 

Deneysel Çalışmalarda Uygun Hayvanların Seçimi ve Optimal Şartlar: Genel Bakış
Selection of the propriate animals and optimal conditions for experimental studies: Overview

Elitok B

 

EDİTÖRE MEKTUP / LETTER TO THE EDITOR

Bir Jako Papağanda (Psittacus erithacus) Periorbital Apse ve Sağaltımı

Periorbitally located abscess and it’s treatment in an African Grey Parrot (Psittacus erithacus)

Yaprakcı VM, Sarıtaş ZK, Civelek T, Cıngı CÇ