2013_6_2

ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

Identification of Staphylococcus spp. Isolated in Different Production Stages of White Cheese and Detection of Enterotoxin

Beyaz Peynir Üretiminin Farklı Aşamalarında Staphylococcus spp. İdentifikasyonu ve Enterotoksin Tespiti

Mukadderat GÖKMEN, Ümit GÜRBÜZ, Emrah TORLAK, Mustafa İNAL

 

Buzağılarda Artritis Olgularının Klinik, Radyografik, Kanda ve Sinoviyal Sıvıda Bazı Biyokimyasal Parametreler Yönünden Değerlendirilmesi

Evaluation of Clinic, Radiographic and Some Biochemical Blood Serum and Synovial Fluid Parameters of Arthritis Cases in Calves

Gamze YURDAKUL,  Zülfikar Kadir SARITAŞ

 

Kistik Endometriyal Hiperplazi-Pyometra Kompleks Tanısı Konulan Köpeklerde Serum Adenozin Deaminaz Aktivitesinin Belirlenmesi

Determination of Serum Adenosine Deaminase Activity in Bitch Diagnosed as Cystic Endometrial Hyperplasia (CEH)-pyometra Complex

Nilgün GÜLTİKEN, Gül Fatma YARIM, Murat YARIM

 

Determination and Vital Activity of Thermophilic Campylobacter (Campylobacter jejuni) in The Turkish Pastırma and Turkish Style Fermented Sausage (Sucuk) Commercially Consumed In Market and Experimentally Produced With Inoculation Of Different Levels of Campylobacter jejuni

Piyasada Tüketime Sunulan ve Deneysel Olarak Farklı Düzeylerde Campylobacter jejuni İnokule Edilerek Üretilen Türk Fermente Sucuğu ve Pastırmalardaki Termofilik Campylobacter (Campylobacter jejuni) Varlığı ve Yaşamsal Aktivasyonu

Mehmet ELMALI, Hilmi YAMAN,  Süleyman ÖNER

 

DERLEME / REVIEWS

Kisspeptin Sisteminin Koyun Reprodüksiyonu Üzerine Etkileri

The Effects of Kisspeptin System on Ewe Reproduction

Muhammed Kürşad BİRDANE, Hacı Ahmet ÇELİK

 

Küçük Hayvanlarda Monitörizasyon

Monitorization in Small Animals

Zülfikar Kadir SARITAŞ, Berk Alp GÖKSEL

 

Mikotoksinlerin Süt Sığırlarının Beslenmesindeki Yeri ve Önemi

Place and Importance of Mycotoxins in Dairy Cattle Nutrition

Bilal ÇANKIRI, Cangir UYARLAR

 

OLGU SUNUMLARI / CASE REPORTS

Bir Kedide Sümüklü Böcek İlacı (metaldehit) Zehirlenmesi

Metaldehyde Toxicity in A Cat

Fulya ALTINOK YİPEL, Mustafa YİPEL, Abuzer ACAR