2014_7_2

ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

IntraocularPressure In Buffalo Calves 

Malaklarda  İntraokulerBasınç

ÇağrıÇETİN, Kamuran PAMUK, Mustafa Volkan YAPRAKÇI

(/indir)

 

KronikSolunum Sistemi Problemleri Olan Keçi Sürülerinde CaprineArthritis-Encephalitis Virus (CAEV) Enfeksiyonunun Rolünün Araştırılması

Aninvestigation for the role of Caprine Arthritis-Encephalitis Virus (CAEV)infection in Goat herds with Chronic Respiratory System Disorders

VolkanCenk ÖZKAN, Abuzer ACAR, Sibel GÜR

 (/indir)

 

ASerological investigation for Bovine Viral Diarrhea Virus infection in andaround Afyonkarahisar province, West Anatolia

Afyonkarahiarİlinde Bovine Viral Diarrhea Virus Enfeksiyonunun Serolojik OlarakAraştırılması

NuralEROL, Sibel GÜR, Abuzer ACAR

 (/indir)

 

Damar İçiYolla Verilen Serbest ve Lipozomal Ampisilinin Kan Farmakokinetik ProfillerininKarşılaştırılması

Comparisons Of Blood Pharmacokinetic Profiles Of Free AndLiposome-Encapsulated Ampicillin After  İntravenous Administration

YavuzOsman BİRDANE, Ahmet Levent BAŞ

(/indir)

 

DERLEME / REVIEWS

HayvansalÜretimde Kısmi Bütçeleme Uygulamaları

PartialBudgeting Applications in Animal Production

HasanÇİÇEK, Murat TANDOĞAN

(/indir)

 

EsansiyelYağ Asitlerinin İnsan Metabolizması ve Beslenmesi Üzerine Etkileri

EssentialFatty Acid Effects on Human Metabolism and Nutrition

MehmetOğuz ÖZTÜRK

(/indir)

 

Antioksidanlar

Antioxidants

GülsümSinem KASAPÇOPUR ÖZEL,Yavuz Osman BİRDANE

(/indir

 

KISA BİLDİRİLER / SHORT COM

Bazı KeçiIrklarında Küçük Ruminant Vebası Aşısı Sonrası Antikor Dağılımı

Peste DesPetits Ruminants Antibody Distribution In Some Goat Breeds After TheVaccination

SemraGÜMÜŞOVA, Yavuz Selim MEMİŞ

(/indir)

 

OLGU SUNUMLARI / CASE REPORTS

BirBuzağının Tüm Ekstremitelerinde Gözlemlenen PeromeliaOlgusu

A case ofperomelia of all extremities in a calf

ErhanÖZENÇ

(/indir

 

Gebe BirKedide Abdominal Travmaya Bağlı Tam Uterus Rüptürü

CompleteUterine Rupture Associated With Abdominal Trauma in A Pregnant Queen

MürşideAyşe DEMİREL

(/indir)

 

Bir AlacaDoğanda (Falco Peregrinus) Açık Humerus Kırığı ve Retrograd Açılı Pin Sağaltımı

CompoundHumerus Fracture and Angled Retrograde Pin Treatment in a Barbary Falcon (FalcoPeregrinus)

MustafaVolkan  YAPRAKCI, Zülfikar Kadir  SARITAŞ

(/indir

 

KalçaDisplazisi Hastalığının Tedavisinde Otogref Blok Darthroplasti Operasyonu veSonuçlarının Kangal Irkı Bir Köpekte Değerlendirilmesi

Evaluationof Block Type Autograft Darthroplasty Operation and its Results in theTreatment of Canine Hip Displasia Disease in a Turkish Shepperd Dog

M. VolkanYAPRAKÇI, Ümit KAYA

(/indir

 

DetrüsorArefleksisi Bulunan Evcil Hayvanlarda Oral Betanekol Kullanımının Kese TonusuÜzerine Klinik Etkisi: 3 Olgunun Değerlendirilmesi

ClinicalEffects Of Oral Bethanechol On Bladder Tone 
in Companion Animals With Detrusor Areflexıa: Evaluation Of 3 Cases

EkremÇağatay ÇOLAKOĞLU, Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU, Hadi ALİHOSSEİNİ

(/indir

 

DÜZELTME / ERRATUM

Detectionof prevalence and contamination level of Brucella spp. in local cheeseproduced in Afyonkarahisar, Turkey

ŞebnemPAMUK, Zeki GÜRLER

(/indir)