2016_9_2

COVER PAGE

EDITORIAL BOARD

INDEX

RESEARCH ARTICLES

Mastitisli Sığırlardan İzole Edilen Enterococcus faecium İzolatlarında gelE, esp ve efaAfm Genlerinin Varlığının İncelenmesi (Investigation of the Presence of gelE, esp and efaAfm Genes in Enterococcus faecium Isolates Isolated from Mastitic Bovine)

Tuğçe Bahar HERKMEN, Süheyla TÜRKYILMAZ

 

Malatya İlinde Sığırcılık İşletmelerinin Mevcut Durumu:II. Hayvan Sağlığı ve Ahır Hijyeni Perspektifinde Biyogüvenlik Uygulamaları (Current Status of Cattle Farms in Malatya: II.  Biosecurity Applications in Animal Health and Stable Hygene Perspective)

Abdurrahman KÖSEMAN, İbrahim ŞEKER

 

Kuruluşundan Günümüze Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi (The Faculty of Veterinary Medicine, YüzüncüYıl University Since The Establishment Date)

Emine TÜRKMENOĞLU

 

Micrococcus luteus’un Bazı Gram pozitif Balık Patojenlerine Karşı Etkisinin Araştırılması (The investigation of Micrococcus luteus Against Some Gram positive Fish Bacteria)

Tülay  AKAYLI, Çiğdem  ÜRKÜ, Özgür ÇANAK, Ece SÖNMEZ, M. Hakan ERK

 

Sıçanların Lakrimal Bezlerinde Östrojen ve Progesteron Reseptörlerinin İmmunohistokimyasal Ekspresyonu (Immunohistochemical Expression of Estrogen and Progesterone Receptors in the Lacrimal Glands of the Rats)

Emel ALAN, Narin LİMAN

 

Combination of Cysteamine and Lipoic Acid İmproves the Post-Thawed Bull Sperm Parameters (Sisteamin ve Alfa Lipoik Asit Kombinasyonunun Dondurulmuş-Çözdürülmüş Boğa Sperması Parametreleri Üzerine Etkisi)

Şükrü GÜNGÖR, Adil AKSOY, Deniz YENİ, Fatih AVDATEK, Caner ÖZTÜRK,Mehmet BOZKURT ATAMAN,Kenan COYAN, Mustafa Numan BUCAK, Nuri BAŞPINAR, Pınar PEKER AKALIN

 

REVIEWS

 

Stomoxys (Diptera, Muscidae) Sinekleri ve Taşıdığı Bazı Önemli Paraziter Hastalıklar (Stomoxys (Diptera, Muscidae) and Transmission of Some Important Parasitic Diseases by Stable flies)

Bekir OĞUZ,Nalan ÖZDAL,Serdar DEĞER

 

Gıda Kaynaklı Bakteriyel Patojenler (Food-borne Bacterial Pathogens)

Didem SAĞLAM,Esra ŞEKER

 

Biyojen Aminler ve Etkileri (Biogenic Amines and Effects)

Mürüvvet DÜZ,  A. Fatih FİDAN

 

Gıdalarda Antibiyotik Kalıntılarının Saptanması için Enzim İmmunoassay Geliştirilmesi (Enzyme Immunoassay Development for the Detection of Antibiotic Residues in Foods)

Ulaş ACARÖZ, Damla ARSLAN-ACARÖZ, Zeki GÜRLER

 

Gıda Kaynaklı Helmintler (Foodborne Helminths)

Esma KOZAN

 

CASE REPORT

 

Bir Koyun Sürüsünde Imidokarb Uygulamasına Bağlı Kalp Kası Hasarının Biyobelirteçler Işığında Değerlendirilmesi: 5 Vaka (Determining Myocardial Damage in The Light of Biomarkers in A Sheep Flock as a Result of İmidocarb Application: 5 Cases)

Mehmet ULUSAN, Kemal VAROL, Gencay EKİNCİ, Latife ÇAKIR BAYRAM, İhsan KELEŞ, Ali Cesur ONMAZ, Vehbi GÜNEŞ

19 Nisan 2016, Salı 63 kez görüntülendi