2016_9_3

COVER PAGE

EDITORIAL BOARD

INDEX

 

RESEARCH ARTICLES

Relationships Age and Pregnancy Rates with Certain Oestrus Characteristics at the Insemination Time in Holstein Cows (İneklerde Tohumlama Esnasındaki Bazı Östrus Belirtilerinin Yaş ve Gebe Kalma Oranı ile İlişkisi)

Fatih AVDATEK , Deniz YENİ,Mustafa GÜNDOĞAN

 

İnek ve Düvelerde Vücut Kondisyon Skoru Değişiminin Postpartum Döneme ve Fertilite Parametrelerine Etkisi  (Effect of Body Condition Score Changes on Postpartum Period and Fertility Parameters in Cows and Heifers)

Hatice Esra ÇOLAKOĞLU, Şükrü KÜPLÜLÜ

 

A serologic investigation for Equine Viral Arteritis and Equine Infectious Anemia Virus Infections in Horses in Afyonkarahisar, Ankara and Eskişehir Provinces, Turkey  (Türkiye’de Afyonkarahisar, Ankara ve Eskişehir İllerinde Equine Viral Arteritis ve Equine Infectious Anemia Virus Enfeksiyonlarının Serolojik Olarak Araştırılması)

Duygu BAKİ ACAR, Sibel GÜR, Metin GÜRÇAY, Erhan ÖZENÇ

 

A serological investigation for Feline Panleukopenia Virus in Cats inAfyonkarahisar (Afyonkarahisar’da Kedilerde Feline Panleukopenia Virusunun Serolojik Olarak Araştırılması)

Sibel GÜR, Keziban AVDATEK

 

Determination of  Effects on Oxidant Antioxidant Balance and Some Biochemical Parameters Consumption of Bottled, Distilled and Deionized Thermal Water in Rats  (Sıçanlarda Bekletilmiş, Distile ve Deiyonize Kaplıca Suyu Tüketilmesinin Oksidan Antioksidan Denge ve Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisinin Belirlenmesi)

Cahide ÇEVİK, Elmas ULUTAŞ, Hasan Hüseyin DEMİREL,  Sinan İNCE, Abdullah ERYAVUZ

 

Sivas İlinde Bazı Hayvancılık İşletmelerinde Kullanılan Sığır Besi Yemlerinde Okratoksin-A

Düzeylerinin Belirlenmesi (Determination of Ochratoxin A Levels in Feeds of Beef Cattle From Some Livestock Enterprises in Sivas)

Kurşat YILMAZ,Dilek AKSU ELMALI

 

Effects of Some Risk Factors on Subclinical Mastitis in Dairy Cows  (Sütçü İneklerde Bazı Risk Fatörlerinin Subklinik Mastitis Üzerine Etkileri)

Resul KOÇYİĞİT, Oktay YILMAZ, Erhan ÖZENÇ, Mehmet UÇAR

 

Seroprevalence of Subclinical Paratuberculosis in Dairy Cattle in Manisa Region of Turkey (Manisa Yöresi Süt Sığırlarında Subklinik Paratüberkülozun Seroprevalansı)

Mehmet BERBEROĞLU, Turan CİVELEK

 

Buzağılarda İntestinal Atresia’larda Klinik ve Operatif Yaklaşımlar  (Clinical and Operative Approach of Intestinal Atresia in Calves)

Berk Alp GÖKSEL,Zülfükar Kadir SARITAŞ

 

REVIEWS

Neonatal Buzağı  İshallerinin Tedavi ve Korunmasında Kolostrum Serumlarının  Parenteral Uygulamaları  (Parenteral Applications of Colostrum Serums in Treatment and Prevention of Neonatal Calf Diarrhea)

Özgül  Mukaddes ELİTOK, Bülent ELİTOK

 

Epidermal Büyüme Faktörü (Epidermal Growth Factor)

Gül Fatma YARIM, Filiz KAZAK

 

Sepiyolitin Buzağı  İshallerindeki Terapotik Etkinliği  (Therapeutic Efficacy of Sepiolite on Calf with Diarrhea)

Bülent ELİTOK,Özgül  Mukaddes ELİTOK

 

Transmissible Venereal Tumor: A Review (Transmisibil Venereal Tümör: Derleme)

Mehmet UÇAR

 

Çiftlik Düzeyinde Hayvan Refahı Değerlendirmesi İçin Bilimsel Yaklaşımlar (Scientific Approaches For Animal Welfare Assessment At Farm Level)

Zehra BOZKURT

 

CASE REPORTS

Melez Irk Bir Köpekte Yalancı Erkek Hermafrodizm Olgusu (A Male Pseudohermaphroditism Case in a Cross Breed Bitch)

Duygu BAKİ ACAR

 

Sarcocystosis in The Cremaster Muscle of an Infertile Bull, Spermiostasis and Orchitis (İnfertil Bir Boğanın Cremaster Kasında Sarkosistozis, Spermiostazis ve Orşitis)

Kamil SAĞLAM, Hikmet KELEŞ

 

Bir Köpekte Prolapsus Vagina Ile Birlikte Gözlemlenen Bulaşıcı Veneral Tümör Olgusu (Vaginal Prolapse and Transmissible Venereal Tumor in A Bitch)

Erhan ÖZENÇ, Duygu BAKİ ACAR, Muhammed Kürşad BİRDANE, Mehmet Fatih BOZKURT