2016_9_4

COVER PAGE

EDITORIAL BOARD

INDEX

 

RESEARCH ARTICLES

Ratlarda Thermopsis turcica Bitkisinden Elde Edilen Ekstraktların Antioksidan Etkilerinin Araştırılması (Investigation of the Antioxidant Effects of Extract Obtained from Thermopsis turcica Plant in Rats)

Yasemin ÇELİK ,  İsmail KÜÇÜKKURT

 

Gerçek İskelet Modellerinin Anatomi Teorik Ve Pratik Derslerinde Kullanımının Veteriner Fakültesi Öğrencilerin Öğrenimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması ( Investıgatıng The Effects Of Veterınary Medıcıne Students’ Learnıng By Usıng The Real Skeleton Models On Anatomy Theorıcal And Practıcal Lessons)

Aysun ÇEVİK DEMİRKAN , Mehmet Aydın AKALAN, Vural ÖZDEMİR , Murat Sırrı AKOSMAN, İsmail TÜRKMENOĞLU

 

Effects of Pomegranate (Punica granatum L.) on Paracetamol Induced Acute Hepatic Damage in Mice (Farelerde Parasetamol ile İndüklenen Akut Karaciğer Hasarı Üzerine Narın (Punica granatum L.) Etkileri)

Mehmet Ali ERFİDAN, Esra KÜPELİ AKKOL, Alper SEVİMLİ, Turan CİVELEK

 

Seyitler Baraj Gölü (Afyonkarahisar)’deki Tatlusu Kefali (Squalius cephalus L.)’nin Helmint Faunası Üzerine Bir Araştırma (A Research on Helmint Fauna of Chub (Squalius cephalus L.) From Seyitler Dam Lake, Afyonkarahisar)

Mehmet Oğuz ÖZTÜRK

 

Buzağılarda Oral Yolla Klinoptilolit Uygulamasının Doğal Yolla Oluşan Giardiazis’e Karşı Etkinliği (The Efficacy of Oral Administration of Clinoptilolite Against Naturally Occuring Giardiasis in Calves)

Deniz ALIÇ URAL, Nuran AYSUL, Mehmet GÜLTEKİN

 

The Attitudes and Perceptions Towards Animal Welfare of Staff Employed in The Care and Handling of Animals During Animal Transport in Mus Province  (Muş İlinde Canlı Hayvan Nakilleri Sırasında Hayvan Bakım ve İdaresini Yapan Personelin Hayvan Refahına İlişkin Algı ve Tutumları)

Betül ÇELİK, Zehra BOZKURT

 

Böbrek Hacimlerinin Stereolojik Metotlarla Hesaplanması (Volume Estimation of The Kidneys By Stereological Methods)

İsmail TÜRKMENOĞLU ,Kerem Göker KOÇAK, Murat SIRRI AKOSMAN

 

Arıcılık Faaliyetleri I Arı Yetiştiricilerinin Sosyo-demografik Özellikleri, Problemleri ve Beklentileri ile Arıcılıkta İdari ve İktisadi Mevcut Uygulamalar

(Beekeeping Activities-I The Demographic Characteristics of Beekeepers, the Problems of Beekeeping and the Determination of theviews of Beekeepers related to Current Administrative and Economic Applications)

Abdurrahman KÖSEMAN ,İbrahim ŞEKER,Semiramis KARLIDAĞ,Hakan GÜLER

 

Various FSH Administration on Superovulatory Response and Embryo Yield in Anatolian Black Heifers (Yerli Kara Düvelerde Süperovulasyon ve Embriyo Verimi Üzerine Farklı FSH Uygulamalarının Etkileri)

Umut TAŞDEMİR, Tahir KARAŞAHİN, Muharrem SATILMIŞ ,Sedat Hamdi KIZIL, Mustafa KAYMAZ

 

Afyon İlinde Saanen Keçilerinde Eimeria Türlerinin Yaygınlığı (Prevalence of Coccidial Infection of Saanen Goats in Afyonkarahisar Province)

Hatice ÇİÇEK, Feride SEVİMLİ,Mustafa ESER, Abuzer ACAR

 

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Veteriner Hekimliği Eğitimi: Bir Mektup Analizi (Veterinary Medicine Education From Ottoman to Republic of Turkey: A Letter Analysis)

Recep ARSLAN

 

Sütçü Sığırlarda Yeme Yucca Schidigera İlavesinin Kan Oksidan-Antioksidan Denge, Bazı Biyokimyasal Parametreler ve Süt Kalitesine Etkisi(Effects of Yucca Schidigera To Diet of Dairy Cows on Blood Oxidant-Antioxidant Balance, Biochemical Parameters, and Milk Quality)

İbrahim DURMUŞ, İsmail AYTEKİN, İsmail KÜÇÜKKURT, Sinan İNCE, Abdullah ERYAVUZ , Zeki GÜRLER

                                                                       

REVIEWS

Sütçü İneklerde Postpartumuterus Enfeksiyonları  (Postpartum Uterine Infections in Dairy Cows)

Hande GÜRLER, Duygu BAKİ ACAR

 

Kedi Ve Köpeklerde Laktatın Klinik Önemi (Clinical Significance of Lactate in Dogs and Cat)

Durmuş Fatih BAŞER, Banu KARAKAŞ, Turan CİVELEK

 

Sığır Nakillerinde Refah ve Davranış İlişkisi (Relationship Between Cattle Welfare and Behaviour During Transportation)

Onur ERZURUM, Alper YILMAZ

 

Hekimlikte Alternatif ve Tamamlayıcı Tıbbi Yaklaşımlar (Alternative and Complementary Approaches in Medicine)

Recep ASLAN

 

Hayvansal Gıdalardan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Antibiyotik Direnç Profilleri  (Antibiotic Resistance Profile of Lactic Acid Bacteria Origine From Animal Foods)

Yağmur Nil DEMİREL, Zeki GÜRLER

 

CASE REPORTS

A Cyclopia Case with Otocephaly in a Pirlak Lamb (Pırlak Bir Kuzuda Otosefali ile Birlikte Gözlenen Siklopiya Olgusu)

Muhammed Kürşad  BİRDANE,  Oktay YILMAZ, Mehmet UÇAR

 

Ventricular Systolic Asynchrony in a Dog (Bir Köpekte Sistolik Asenkroni Olgusu)

Turan CİVELEK, Durmuş Fatih  BAŞER

 

Giardia Sp. İle Doğal İnfekte Buzağılarda Hipomagnezemi (Hypomagnesemia in Naturally Infected Calves With Giardia Spp.)

Songül TOPLU, Kerem URAL, Nuran AYSUL, Adnan AYAN, Mehmet GÜLTEKİN, Canberk BALIKÇI

 

*************************************************************************************************************************************************